marți, 18 octombrie 2011

Întâlnirea bibliotecarilor şcolari. Lansare de carte

„Scrie ca să nu pierzi florile gândului tău,
 pe care, altfel, le ia vântul”
Nicolae Iorga

Vineri 14 octombrie 2011, la Casa Corpului Didactic Bistriţa, a avut loc întâlnirea metodică a bibliotecarilor şcolari, ocazie cu care a avut loc şi lansarea volumului de versuri Lacrima focului a poetului Ştefan Veşcari, apărută anul acesta sub egida Editurii „Nico”, din Târgu-Mureş.
Prima parte a cuprins o amplă informare privind desfăşurarea lucrărilor celei de-a XXII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România – „Bibliotecile în societatea cunoaşterii”, desfăşurată la Sibiu, în perioada 7-9 septembrie 2011. Au fost prezentate noutăţi privind formarea continuă a bibliotecarilor şcolari precum şi metode moderne de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi numeroase exemple de bună practică care au avut un impact pozitiv asupra participanţilor. Doamna consilier MECTS, Corina Stănilă a precizat că în urma vizionării tuturor proiectelor prezentate în cadrul secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă / Diviziunea biblioteci şcolare, „se poate spune cu certitudine că aceste demersuri au schimbat destine acolo unde aceste activităţi s-au desfăşurat.”
A doua parte a întâlnirii a fost una preponderent culturală, de suflet, prilejuită de lansarea cărţii poetului Ştefan Veşcari. Margareta Pop, bibliotecar CCD, a prezentat cartea şi a vorbit despre înclinaţia spre literatură a autorului făcând trimiteri la amintiri din perioada în care poetul a lucrat în această instituţie. În continuare, scriitoarea Elena M. Câmpan a vorbit despre Lacrima focului, deschizându-şi alocuţiunea cu câteva versuri ale lui Grigore Vieru şi a subliniat apoi virtuţile poeziei prezentate: clară, metaforică, plină de sensibilitate. A continuat artista Victoria Fătu-Nalaţiu, surprinsă de sensibilitatea poetului, de profunzimea cu care tratează mari teme ale poeziei, susţinându-şi afirmaţiile cu citate din poezii. În încheiere, Ştefan Veşcari a citit poeme alese care au oferit o imagine atât asupra structurii cărţii, cât şi a conţinutului ideatic.

Margareta POP,
bibliotecar CCD

miercuri, 12 octombrie 2011

Parteneriat CCD – Palatul copiilor

„Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe încă mai mult decât i se predă, mai mult decât însuşi profesorul.” – Mihai Eminescu

În spiritul parteneriatului Casei Corpului Didactic cu Palatul Copiilor, care este deja o tradiţie şi care cuprinde numeroase activităţi, se desfăşoară la sediul CCD şi Cercul de limba engleză pentru elevii înscrişi la Palatul Copiilor Bistriţa.
În anul şcolar 2010-2011 elevii claselor a VII-a A şi B de la Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa au format două grupe de studiu în cadrul Cercului de limba engleză, desfăşurându-şi activitatea după orele de curs, în scopul de a-şi dezvolta cunoştinţele acumulate deja la clasă şi a-şi forma competenţele lingvistice care constituie calea spre performanţă.
Începând cu acest an şcolar, elevii înscrişi la Cercurile de limbi străine organizate la Palatul Copiilor, şi care frecventează aceste cursuri timp de trei ani, vor avea posibilitatea de a primi atestate care vor certifica formarea competenţelor lingvistice preconizate la începutul perioadei de studiu.
Pasiunea pentru studiul limbii engleze este stimulată de către profesor prin însuşirea de către elevi a unor elemente de civilizaţie şi cultură anglo-saxonă prin cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice, dar şi a celor mai valoroase realizări şi creaţii artistice din cultura britanică. Astfel, elevii Cercului de engleză au participat la serbări şcolare interpretând scenete sau roluri din opera shakespeariană – Romeo şi Julieta – sau participând la concursul „Ce ştiţi despre Shakespeare” lansat în revista „Nova Didactica” a Casei Corpului Didactic, eleva Miriam Kenyereş fiind chiar câştigătoarea concursului.
Deoarece învăţarea unei limbi străine presupune însuşirea unui material de limbă şi formarea unor deprinderi de folosire activă a acestui material, elevii trebuie să treacă de la stadiul exersării limbii în structuri şi modele la exprimarea fluentă a propriilor idei, prin transferul cunoştinţelor acumulate în situaţii noi. Dar, pentru a ajunge la acest stadiu, destul de greu de atins, este nevoie de o pregătire suplimentară constantă, în afara celor două ore săptămânale de studiu la orele de clasă.


Profesor metodist,
Elena Egreta Marc

marți, 11 octombrie 2011

Cursul de limba engleză – continuitate şi dinamism

„Un bun profesor are această grijă statornică:
îi învaţă pe discipoli să se lipsească de el.” – André Gide


Datorită exploziei informaţionale din toate domeniile vieţii politice, economice şi sociale pe plan internaţional, interesul pentru studiul limbilor străine a crescut mult, impunându-se dezvoltarea competenţelor lingvistice – cu prioritate dată studiului limbii orale la început – după care, odată cu progresul în cunoaşterea limbii, studentul devine conştient de necesitatea efortului constant pentru o cât mai bună însuşire a limbii străine, cu dezvoltarea interdependentă dintre cele patru deprinderi: ascultare, vorbire, citire, scriere.

Învăţarea unei limbi străine este un proces de durată, având în vedere diferenţele semnificative între respectivul sistem lingvistic şi cel al limbii române. Astfel că un rol important îl are stimularea motivaţiei cursanţilor, şi aici intervine personalitatea profesorului care poate să susţină eforturile studenţilor prin gradarea corespunzătoare a materialului de limbă, prin varietatea procedeelor şi mijloacelor de învăţământ, prin exersarea sistematică şi consecventă a dificultăţilor limbii engleze, pentru a face accesibile noţiunile de gramatică (ce ridică, în primul rând, probleme în învăţarea unei limbi străine la vârsta matură) şi, în final, dar nu în cele din urmă, să transforme şedinţele obositoare de câte două ore în întâlniri antrenante şi plăcute la „ceaiul de la ora cinci”. 
După primul an de studiu al limbii engleze în cadrul „Cursurilor de iniţiere în limbi străine pentru adulţi” incluse în Oferta de programe de formare continuă în anul 2010-2011 şi desfăşurate la sediul Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, cursanţii din grupele I şi II care au finalizat cursul şi-au exprimat dorinţa de a continua studiul limbii engleze într-un an superior de studiu şi astfel a apărut necesitatea iniţierii unui alt curs – nivel intermediar – pentru aprofundarea cunoştinţelor acumulate anterior, dar şi pentru dezvoltarea acestora. 
Cursul de limba engleză – nivel intermediar („We love English – Intermediate student’s book”) este o continuare a cursului de iniţiere „Five o’clock tea –English for beginners” care a fost foarte apreciat de cursanţi şi, în spiritul transmiterii bunelor practici, a apărut o cerere apreciabilă din partea cursanţilor pentru formarea a două grupe de studiu: grupa a III-a pentru „Cursul de iniţiere în limba engleză pentru adulţi” şi grupa a IV-a pentru Cursul de limba engleză-nivel intermediar.
Dacă primul an de studiu a asigurat „studenţilor” un vocabular care să le permită înţelegerea şi utilizarea unor expresii familiare cotidiene, să comunice într-un mod simplu, să înţeleagă fraze şi expresii frecvent folosite în domenii de interes imediat şi să descrie sau să evoce subiecte care corespund nevoilor lor imediate (corespunzător nivelurilor Ai şi A2 din Cadrul de Referinţă European), precum şi elementele de bază ale gramaticii limbii engleze, anul doi de studiu va asigura îmbogăţirea vocabularului dar şi aprofundarea gramaticii.
Lecţiile care vor fi studiate în anul II cuprind descrierea universului britanic, cu elemente de civilizaţie şi cultură anglo-saxonă, de la elemente de istorie şi geografie a Regatului Unit şi a Londrei, până la prezentarea tradiţiilor şi obiceiurilor, pentru familiarizarea cu cultura poporului a cărui limbă cursanţii se pregătesc să o cunoască şi să o vorbească, în scopul declarat de a călători şi descoperi ei înşişi Anglia.

Profesor metodist,
Elena Egreta Marc