marți, 31 martie 2015

Programul de formare continuă „EDUcațieNONFORMALĂ” – grupa 2

Educația nonformală este din ce în ce mai mult o componentă de bază a învățământului actual datorită valențelor educative realizate într-un cadru plăcut, relaxant pentru elevi, dar care cere o pregătire serioasă din partea cadrelor didactice. Fie că este vorba de o excursie sau o seară distractivă, fie că este vorba de activitățile realizate în cadrul cercurilor de la cluburile copiilor sau de un festival, pentru aceste activități este necesară o pregătire minuțioasă, de la perfecționarea cadrelor didactice în domeniu până la organizarea propriu zisă a activității.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de perfecționare a cadrelor didactice, Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud a pus la dispoziția cadrelor didactice programul de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, program acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile și care cuprinde 89 de ore, repartizate în cinci module.
„Curriculum-ul reprezintă totalitatea proceselor educative şi experienţele de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar”, cu alte cuvinte acesta cuprinde programul disciplinelor sau materiilor şcolare ale procesului instructiv-educativ. În timp ce Curriculum-ul formal susţine formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului asigurând baza evoluţiei la diferite niveluri de specializare, Curriculum non-formal, în funcţie de forma educaţiei cu care se corelează, defineşte obiectivele pedagogice specifice anumitor activităţi opţionale, complementare şcolii, dar instituţionalizate la nivel extraşcolar (palatele și cluburile copiilor, de exemplu), iar activităţile realizate depind în mare măsură de pregătirea profesorului și de capacitatea acestuia de găsi modalități optime de a crește calitatea învățământului pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. Pentru aceasta cadrul didactic trebuie să își perfecționeze permanent pregătirea profesională, să realizeze schimburi de bune practici cu alți profesori și, nu în ultimul rând, să fie foarte creativi.
Modulul I al programului de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, modul denumit „Curriculum”, cuprinde următoarele unități de învăţare: Proiectare curriculară, Strategii/metode/mijloace didactice și Evaluarea/autoevaluarea didactică. Formatorul modulului I, domnul profesor Ion Costea, a realizat activitățile acestui modul într-un mod foarte atractiv, profesorii parcurgând unitățile de învățare ale modulului prin intermediul muncii în echipă și al jocurilor didactice.
Proiectarea disciplinelor opţionale a reprezentat un alt punct important din programul modulului I, cu toate etapele necesare acestui demers, (Documentarea. Denumirea opţionalului. Stabilirea tipului de opţional (la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivel crosscurricular). Alegerea duratei opţionalului).
Modulul II , „Comunicare şi multimedia”, realizat de domnul Adrian Năstase, informatician CCDBN, a cuprins mai multe unități de învățare, de actualitate, luând în considerare faptul că toți profesorii trebuie să valorifice în procesul instructiv-educativ noutățile de ultimă generație ale tehnicii în general și ale calculatorului în special. Unitățile de învățare în care a fost structurat modulul II sunt: Comunicare prin internet, Prelucrarea imaginilor cu aplicaţia Windows Live Photo Gallery, Procesare audio cu aplicaţia Audacity și Procesare video cu aplicaţia Windows Live Movie Maker, metode și aplicații care asigură cadrelor didactice cunoștințe cu care pot realiza lecții foarte atractive, de impact la nivelul generației „Globalizării și Internetului”.
Modulul III, „Managementul activităţilor educative nonformale”, a fost prezentat de domnul profesor Ioan Ioja, modulul fiind structurat în următoarele unități de învățare: „Educaţia şi formele ei de realizare”, „Forme de organizare a activităţilor educative nonformale” și „Managementul activităţilor nonformale”.
Modulul IV al programului de formare EDUcație NONFORMALĂ, „Organizarea concursurilor şi festivalurilor” a dezvoltat ca unități de învățare următoarele teme: „Etapa de pregătire a proiectului pentru un concurs/ festival”, „Redactarea proiectului” și „Evaluarea proiectelor”. Modulul a fost prezentat de doamna profesor Maria Apăvăloae, având-o ca invitat pe doamna profesor Dan Aurelia, inspector școlar de specialitate, care a adus cursanților elementele de actualitate din documentele școlare referitoare la organizarea concursurilor școlare și a festivalurilor.
Modulul V, „Noile educații”, tratează doar trei din cele 15 discipline consacrate deja ca discipline sau module de studiu cuprinse în planul disciplinar, dar mai ales în plan interdisciplinar și transdisciplinar: Educaţie pentru sănătate, Educaţie pentru mediu și Educaţie globală. Modulul V a fost prezentat de profesor Elena Egreta Marc, formator și responsabil al programului de formare.
Programul de formare acreditat „EDUcație NONFORMALĂ” a fost încheiat cu evaluarea finală din data de 30 ianuarie 2015, sesiune de evaluare în care cursanții au susținut în fața Comisiei de evaluare câte o probă reprezentând un proiect elaborat în echipe de lucru pe parcursul desfășurării programului.
Ca orice program de formare „EDUcație NONFORMALĂ” constituie un prilej de diseminare a experienţelor didactice pozitive și de experimentare a unor noi practici profesionale în vederea identificării acelor teme, metode și mijloace care pot fi aplicate în activitatea curentă de la clasă pentru a realiza, în măsura în care este posibil, o parte a acelui ideal educaţional al societăţii democratice româneşti care este un model de om conceput ca personalitate complexă, integrală, armonioasă, cu un evantai de calităţi intelectuale, morale, profesionale, estetice, fizice şi care se adaptează cu uşurinţă la schimbările cerute de progresul social, ştiinţific, tehnic, cultural contemporan.

prof. metodist Elena-Egreta MARC
CCD Bistriţa-Năsăud
responsabil de program
EDUcațieNONFORMALĂ - gr. 2