luni, 9 iulie 2012

Programul de formare continuă „Educaţie pentru mediu”


Acreditarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar este un demers complex care cuprinde pe lângă realizarea documentaţiei de acreditare formarea unei echipe de formatori atestaţi care să conlucreze eficient pe parcursul celor patru ani de acreditare a programului, precum şi realizarea de parteneriate ale Casei Corpului Didactic, în calitate de furnizor principal al programelor de formare continuă, cu diferite unităţi de învăţământ care să pună la dispoziţia cursanţilor şi echipamentele logistice necesare.


Documentaţia de acreditare cuprinde elemente absolut necesare, începând de la justificarea utilităţii programului pentru formarea continuă a cadrelor didactice (sau a personalului didactic auxiliar din învăţământ, în cazul altor programe de formare), cu accent pe concordanţa programului cu politicile şi strategiile globale şi europene, precum şi pe concordanţa cu politicile şi strategiile naţionale de dezvoltare a învăţământului şi de formare continuă. Oportunitatea programului raportat la grupul ţintă se bazează pe legislaţia în vigoare, cu referire şi la competenţele vizate prin program, fie că este vorba de competenţele generale ori de competenţele specifice corespunzătoare temelor propuse, caracterul novator al programului reprezentând un element de bază în justificarea utilităţii sale.
Educaţia pentru mediu este din ce în ce mai mult integrată în învăţământ la toate nivelele, devenind un element component al formării profesionale în toate ţările Uniunii Europene, deci şi în ţara noastră. Comisia Europeană finanţează proiecte de formare pentru profesorii din învăţământul elementar şi secundar, precum şi pentru cursuri tehnice şi agricole. De asemenea, a fost publicat un „Ghid european de studii asupra cursurilor de mediu din universitate”, în unele state membre ale Uniunii Europene, putând fi obţinut şi un masterat european în „gestiunea mediului”, motiv în plus pentru toate cadrele didactice care reprezintă grupul-ţintă vizat de programul „EDUCAŢIE PENTRU MEDIU” să îşi formeze competenţele teoretice şi practice necesare pentru o eficientă educaţie ecologică.

Astfel, în cursul anului şcolar 2011-2012, toate etapele elaborării documentaţiei de acreditare fiind parcurse, programul de formare „Educaţie pentru mediu”a obţinut acreditarea. Programul inclus in Oferta de programe de formare continuă, proiecte şi activităţi pentru anul şcolar 2011-2012, a fost acreditat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3285/ 17.02.2012, Anexa-poziţia 4, ca modul mediu (59 de ore), categoria 3, cu un număr de 15 credite profesionale transferabile, având ca grup ţintă: directori, profesori, învăţători / institutori, educatoare, cadre didactice de sprijin.
Programul de formare s-a desfăşurat în perioada 05.05.2012 – 09.06.2012, la sediul Casei Corpului Didactic, prin finalizarea cursurilor grupei 1, cu evaluarea finală în data de 30.06.2012 şi certificarea cursanţilor cu cele 15 credite profesionale transferabile obţinute de către formabili.


Obiectivele cursului s-au realizat prin activităţi dinamice, activ-participative, care au combinat aspectele teoretice, conceptele, informaţiile de actualitate şi exerciţiile de grup şi individuale într-o manieră practică, astfel încât acestea să le permită cursanţilor să-şi exerseze practic abilităţile şi deprinderile însuşite în activităţile curente.


Interdisciplinaritatea este o caracteristică definitorie a programului de formare, având în vedere diversitatea temelor şi modul de tratare diferenţiat al programului „Educaţie pentru mediu”, în funcţie de pregătirea de specialitate a formatorilor. Echipa de formatori este alcătuită din profesori de geografie, biologie, specialişti în horticultură, dar şi în legislaţie, formatori care au elaborat şi realizat transmiterea conţinuturilor programului de formare.


Conţinuturile elaborate şi prezentate de formatori:
A. Ştiinţa mediului – Elena Andron - inspector de specialitate - învăţământ primar - ISJBN
Noţiuni generale de ecologie:
- Definirea termenilor ecologici specifici (ecologie, ecosistem, biotop, biocenoză, populaţie, specie, lanţ trofic, environment etc.);
- Prezentarea componentelor unui ecosistem;
- Realizarea schemei lanţului trofic;
- Descrierea relaţiilor stabilite într-un ecosistem în urma intervenţiei omului în cadrul ecosistemului;
B. Poluarea şi protecţia mediului – Doina Petrean - inspector de specialitate-geografie, istorie, socio-umane - ISJBN
1. Poluarea-factor principal al degradării mediului:
- Definirea poluării, principalii poluanţi, forme de poluare;
- Poluarea aerului;
- Poluarea apei;
- Poluarea solului;
2. Protecţia mediului-imperativ al umanităţii (Rezervaţiile naturale):
- Conservarea şi ocrotirea mediului;
- Rezervaţiile, refugiile, monumentele naturii;
- Parcuri naturale/ naţionale;
C. Legislaţie în domeniul mediului – Claudia Ladar – profesor biologie – Grup Şcolar Sanitar Bistriţa
1. Legislaţie internaţională în domeniul mediului;
2. Legislaţia în România şi „alte cerinţe” în domeniul protecţiei mediului;
D. Managementul proiectelor de mediu – Anca Toniuc – profesor biologie - Liceul cu Program Sportiv Bistriţa
Elaborare de proiecte de mediu:
- Conceptul de proiect;
- Tipuri de proiecte de mediu;
- Scara şi complexitatea proiectelor de mediu;
E. Planeta verde-omul şi natura
1. Stilul de viaţă sănătos mai aproape de natură - Claudia Ladar – profesor biologie – Grup Şcolar Sanitar Bistriţa:
- Despre plantele medicinale şi nu numai
- Vitamine naturale
2. Rolul spaţiilor verzi în combaterea poluării – Carmen Nogy – inginer horticultură (prof. grad I) - Grup Şcolar Agricol Bistriţa:
- Rolul spaţiilor verzi asupra sănătăţii omului
- Clasificarea spaţiilor verzi
- Amenajarea şi întreţinerea unui spaţiu verde
F. Educaţie pentru mediu:
1. Întocmirea de programe pentru disciplinele opţionale – Olivia Duicu – profesor geografie - Inspector de specialitate - monitorizarea curriculumului - ISJBN
2. Studiul mediului prin activităţi de teren - Olivia Duicu – profesor geografie - Inspector de specialitate - monitorizarea curriculumului - ISJBN
3. Activităţi extracurriculare şi voluntariat – Elena Egreta Marc – profesor geografie - Profesor metodist/ Responsabil program de formare:
- Activităţile extraşcolare şi ecoturismul;
- Animaţia în centrele de loisir;
- Activităţi extracurriculare şi voluntariat;

Managementul proiectelor de mediu le asigură tuturor achiziţionarea de informaţii legate de elaborarea proiectelor, colaborarea cu factori ai comunităţii locale şi atragerea de parteneri în proiectele şi acţiunile pe teme de mediu. Întregul grup ţintă va beneficia de informaţii corecte din punct de vedere ştiinţific şi metodic, după exigenţele contemporane ale civilizaţiei şi legislaţiei europene, conectându-se la cerinţele de adaptare rapidă la noile strategii de formare continuă şi la noile pedagogii, cu referire în mod special la Educaţia relativă la mediu.
În acelaşi timp se doreşte realizarea unei unităţi de vederi privind elaborarea programelor opţionale şi formarea unor echipe la nivelul unităţilor de învăţământ care să gestioneze eficient resursele materiale şi umane în scopul derulării proiectelor de mediu în colaborare cu factori ai comunităţii locale.


Având în vedere existenţa disciplinelor de cunoaşterea mediului/ ştiinţe în învăţământul primar, a disciplinelor care cuprind tematica mediului înconjurător în diferite specialităţi din trunchiul comun al disciplinelor şcolare predate în învăţământul gimnazial, dar şi în cadrul disciplinelor opţionale şi al activităţilor extraşcolare, apare de strictă necesitate achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice în domeniul educaţiei mediului pentru toate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Pentru manageri, programul asigură motivaţia pentru introducerea în schemele orare a disciplinelor opţionale din domeniul educaţiei pentru mediu şi le va oferi instrumente şi indicatori de evaluare a competenţelor subalternilor privind elaborarea proiectelor de mediu, a activităţilor curriculare şi extracurriculare desfăşurate pe teme ecologice.


Metodologia de realizare a programului a fost orientată în raport cu competenţele profesionale vizate şi cu psihopedagogia adulţilor, un criteriu de bază în alegerea metodologiei fiind aplicabilitatea imediată şi specifică a conţinuturilor. Adaptarea metodelor la conţinuturile abordate a reprezentat un alt criteriu în alegerea metodelor şi tehnicilor de lucru, care integrează facilităţile oferite de mijloacele moderne de instruire şi comunicare.
Modalităţile de formare prevalente în sesiunile de lucru au fost interactive şi s-au bazat pe alternanţa dintre atelierele practice de diseminare a experienţelor didactice pozitive, ateliere de analiză a experienţelor didactice şi de experimentare a unor noi practici profesionale şi dezbaterea în grup a producţiilor realizate, în vederea identificării rezultatelor care pot fi aplicate în activitatea curentă de la clasă. Rezolvarea de probleme, analiza experienţelor profesionale, studiul de caz şi exersarea proiectării de situaţii de învăţare se vor realiza pe toată durata cursului de formare.

Metodele şi tehnicile de evaluare, fie că este vorba de evaluarea pe parcurs ori de evaluarea finală, au fost adaptate conţinuturilor programului de formare iar descriptorii de performanţă au fost stabiliţi în funcţie de sarcinile de lucru concrete corespunzătoare fiecărei teme şi subteme din program. Caracterul aplicativ a fost criteriul de bază în stabilirea sarcinilor de lucru, concretizate în produsele finale ale portofoliului cursanţilor. Evaluarea pe parcurs a activităţilor practice corespunzătoare temelor şi subtemelor a fost concepută sub forma sarcinilor de lucru, cu aplicabilitate în orizontul local.


Prin urmare, cadrele didactice interesate sunt invitate să se înscrie în continuare la programul de formare acreditat „Educaţie pentru mediu”, înscrierile putând fi făcute la sediul CCDBN.
Dacă nu uităm că „Natura nu face niciodată nimic fără motiv”, aşa cum spunea Aristotel, vom fi cu toţii mult mai atenţi la tot ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător, încercând să cunoaştem mereu cât mai multe lucruri despre acesta.

Pentru mai multe fotografii, vizitați ALBUMUL.

prof. Elena-Egreta Marc
profesor metodist CCD Bistriţa-Năsăud
responsabil de program