marți, 9 iunie 2015

Programul de formare continuă „EDUcațieNONFORMALĂ” – grupa 3

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovația și mișcarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Și, cum activitățile de formare continuă identificate ca nevoie principală de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din județ o reprezintă programele de formare acreditate, acestea reprezintă obiectivul principal în organizarea activităților desfășurate de către toate Casele Corpului Didactic din țară, necesitate de importanță deosebită și pentru Casa Corpului Didactic a județului nostru.
Astfel, în perioada 13 martie – 29 mai 2015 s-a desfășurat grupa a 3-a a programului de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, program acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile și care cuprinde 89 de ore, repartizate în cinci module.
Modulul I al programului de formare denumit „Curriculum”, cuprinde mai multe unități de învăţare, printre care: Proiectare curriculară, Strategii/metode/mijloace didactice și Evaluarea/autoevaluarea didactică. Formatorul modulului I, domnul profesor Ion Costea, a realizat activitățile acestui modul într-un mod foarte atractiv, profesorii parcurgând unitățile de învățare ale modulului prin intermediul muncii în echipă și al jocurilor didactice.
Proiectarea disciplinelor opţionale a reprezentat un alt punct important din programul modulului I, cu toate etapele necesare acestui demers (Documentarea. Denumirea opţionalului. Stabilirea tipului de opţional (la nivelul disciplinei, la nivelul ariei curriculare, la nivel crosscurricular), Alegerea duratei opţionalului).
Modulul II al programului de formare „EDUcațieNONFORMALĂ”, „Comunicare şi multimedia”, realizat de domnul Adrian Năstase, informatician CCDBN, a cuprins mai multe unități de învățare, de actualitate, având în vedere faptul că toți profesorii trebuie să valorifice în procesul instructiv-educativ noutățile de ultimă generație ale tehnicii în general și ale calculatorului în special. Unitățile de învățare în care a fost structurat modulul II sunt: Comunicare prin internet, Prelucrarea imaginilor cu aplicaţia Windows Live Photo Gallery, Procesare audio cu aplicaţia Audacity și Procesare video cu aplicaţia Windows Live Movie Maker, metode și aplicații care asigură cadrelor didactice cunoștințe cu care pot realiza lecții foarte atractive, de impact la nivelul generației „Globalizării și Internetului”.
Modulul III, „Managementul activităţilor educative nonformale”, a fost prezentat de domnul profesor Ioan Ioja, modulul fiind structurat în următoarele unități de învățare: „Educaţia şi formele ei de realizare”, „Forme de organizare a activităţilor educative nonformale” și „Managementul activităţilor nonformale”.
Modulul IV al programului de formare EDUcațieNONFORMALĂ, „Organizarea concursurilor şi festivalurilor” a dezvoltat ca unități de învățare următoarele teme: „Etapa de pregătire a proiectului pentru un concurs/festival”, „Redactarea proiectului” și „Evaluarea proiectelor”. Modulul a fost prezentat de doamna profesor Maria Apăvăloae, care a asigurat formabililor dobândirea de cunoștințe referitoare la organizarea concursurilor școlare și a festivalurilor.
Modulul V, „Noile educații”, tratează doar trei din cele 15 discipline consacrate deja ca discipline sau module de studiu cuprinse sub denumirea de „Noile educații” în planul disciplinar, dar mai ales în plan interdisciplinar și transdisciplinar: Educaţie pentru sănătate, Educaţie pentru mediu și Educaţie globală. Modulul V a fost prezentat de profesor metodist Elena Egreta Marc, formator și responsabil al programului de formare.
Programul de formare acreditat „EDUcațieNONFORMALĂ” a fost încheiat cu evaluarea finală din data de 29 mai 2015, sesiune de evaluare în care cursanții au susținut în fața Comisiei de evaluare câte o probă reprezentând un proiect elaborat în echipe de lucru pe parcursul desfășurării programului, fiecare cadru didactic având posibilitatea de a alege o piesă din portofoliul realizat ca probă practică finală a programului.
Curriculum-ul școlar cuprinde totalitatea proceselor educative şi experienţele de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar, acesta având în componență atât Curriculum-ul formal, adică programul disciplinelor sau materiilor şcolare ale procesului instructiv-educativ, cât și Curriculumul non-formal, care cuprinde activităţi opţionale, complementare şcolii, dar instituţionalizate la nivel extraşcolar (în palatele și cluburile copiilor). Activităţile nonformale realizate depind în mare măsură de pregătirea profesorului și de capacitatea acestuia de a găsi modalități optime de a aduce un aport calitativ superior procesului educativ și pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. Pentru aceasta cadrul didactic trebuie să își perfecționeze permanent pregătirea profesională, să realizeze schimburi de bune practici cu alți profesori și, nu în ultimul rând, să fie foarte creativi, această creativitate putând fi dezvoltată în cadrul activităților realizate în echipele de lucru ale fiecărui modul al programului de formare.
Ca orice program de formare, programul de formare acreditat „EDUcațieNONFORMALĂ” constituie un prilej de diseminare a experienţelor didactice pozitive și de experimentare a unor noi practici profesionale în vederea identificării acelor teme, metode și mijloace care pot fi aplicate în activitatea curentă de la clasă.

prof. Elena-Egreta MARC,
responsabil de program
profesor metodist CCD Bistriţa-Năsăud